mp3 html5 css3

Tạo mp3 player với HTML5 và CSS3

 05:38 02/05/2014

Bạn muốn tự tạo MP3 Player với phong cách riêng của mình. HTML5 Audio giúp bạn dễ dàng tùy biến giao diện và dễ dàng nhúng vào trang web của bạn.