Ứng dụng IPv6: Cần thêm đột phá

Ứng dụng IPv6: Cần thêm đột phá

 12:04 07/05/2014

Năm 2014 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng cho Giai đoạn 2 - Giai đoạn khởi động của kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần có nhiều đột phá hơn trong việc triển khai IPv6 trong thời gian tới.